Μετρήσεις

2.Ενεργειακές Ροές

2.Ενεργειακές Ροές

Οι ενεργειακές ροές αφορούν τη χρήση των διάφορων μορφών ενέργειας στην υπό εξέταση κτιριακή υποδομή. Αναγνωρίζονται οι χρησιμοποιούμενες μορφές ενέργειας (ηλεκτρική, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, ηλιακή, κλπ.),  καθορίζονται τα σημεία που αυτές μπορούν να μετρηθούν καθώς και η χρήση της καθεμίας. Αντίστοιχα για τα καύσιμα ή την ηλιακή ενέργεια προσδιορίζεται το ποσοστό που χρησιμοποιείται για θέρμανση χώρων, για παραγωγή ΖΝΧ ή για άλλες εφαρμογές που απαιτούν θερμότητα (π.χ. μαγείρεμα). Στόχος είναι να προκύψει ένα όσο το δυνατόν αναλυτικότερο ενεργειακό ισοζύγιο για τα όρια που έχουν τεθεί σχετικά με την εξεταζόμενη υποδομή.

Κρίσιμοι επιπλέον παράμετροι αποτελούν τα σημεία που αυτές μπορούν να μετρηθούν, οι επιμέρους χρήσεις της κάθε μορφής ενέργειας και η συμμετοχή της κάθε χρήσης στη συνολική κατανάλωση (ενεργειακό ισοζύγιο).

Ημερομηνία

25 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία

Μετρήσεις