Μετρήσεις

3.Κατανάλωση Ενέργειας – Μεταβλητές

3.Κατανάλωση Ενέργειας – Μεταβλητές

Η Συνιστώσα αυτή αφορά την ενεργειακή κατανάλωση σε μια δημόσια κτιριακή υποδομή και τις μεταβλητές που την καθορίζουν. Συμβάλλει στον ποσοτικό προσδιορισμό των μεταβλητών που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας όλων των δημοσίων κτιριακών υποδομών. Οι μεταβλητές θα πρέπει να είναι σε θέση να επισημαίνουν τις τάσεις και τις αποκλίσεις. Για να καθοριστεί εάν η επιλογή είναι συνεπής, αυτή πρέπει να εξεταστεί στην πάροδο του χρόνου και να φανεί αν επηρεάζει τις τάσεις της κατανάλωσης ενέργειας σε ένα τυπικό διάγραμμα x-y. Μόλις εντοπιστούν οι τάσεις, θα πρέπει να αξιολογηθεί εάν η συσχέτιση είναι σημαντική. Σε αυτό το πεδίο εφαρμογής μπορεί να χρησιμεύσει η γραμμική παλινδρόμηση. Η τυπική εξίσωση που προκύπτει από αυτήν τη διαδικασία συσχέτισης έχει τη μορφή:

 

Y = mX + c

 

Όπου, m είναι η κλίση της ευθείας γραμμής και c η τομή στον άξονα Y  και αντιστοιχεί στην κατανάλωση ενέργειας για μηδενική τιμή της μεταβλητής. Εάν επιβεβαιωθεί η συσχέτιση, τότε η μεταβλητή είναι σχετική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μοντελοποίηση των Ενεργειακών Δεικτών. Τέτοιες μεταβλητές μπορεί να είναι, οι Βαθμοημέρες Θέρμανσης (HDD) και οι Βαθμοημέρες Ψύξης (CDD), οι ώρες ηλιοφάνειας, ο αριθμός των χρηστών ή των επισκεπτών, κλπ.

 

Ημερομηνία

25 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία

Μετρήσεις