Μετρήσεις

4.Κατανάλωση Ενέργειας Βάσης

4.Κατανάλωση Ενέργειας Βάσης

Σε μια δημόσια κτιριακή υποδομή υπάρχουν οι στατικοί παράγοντες που δεν επηρεάζουν τις τάσεις της κατανάλωσης ενέργειας και θα πρέπει να προσδιοριστούν, για να αποφευχθούν αλληλεπικαλυπτόμενα παραπλανητικά αποτελέσματα και σε σχέση με την επιλογή των σχετικών μεταβλητών, και να καταγραφούν τυχόν αλλαγές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τάσεις της κατανάλωσης ενέργειας. Τέτοιοι παράγοντες είναι η ύπαρξη φωτισμού ασφαλείας και εκτός του ωραρίου λειτουργίας του κτιρίου. Το σύνολο αυτών των παραγόντων καθορίζουν τη βασική κατανάλωση ενέργειας μιας υποδομής που υπάρχει ανεξάρτητα με τη λειτουργία της και πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη στα μοντέλα πρόβλεψης της ενεργειακής κατανάλωσης που προκύπτουν και χρησιμοποιούνται.

Ημερομηνία

25 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία

Μετρήσεις