Μετρήσεις

5.Τρόποι Μέτρησης για τους ΔΕΕ

5.Τρόποι Μέτρησης για τους ΔΕΕ

Η συλλογή δεδομένων αποτελεί βασικό βήμα για τον προσδιορισμό των ΔΕΕ. Τα δεδομένα συλλέγονται είτε μέσω των λογαριασμών ενέργειας, είτε μέσω εξειδικευμένων μετρήσεων. Οι λογαριασμοί ενέργειας δίνουν δεδομένα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οπότε δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα για την διακύμανση των ΔΕΕ. Αντίθετα, ένα πρόγραμμα μετρήσεων μπορεί να δώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη διακύμανση των ΔΕΕ και για όλους τους παράγοντες που τους επηρεάζουν. Τα συλλεγόμενα δεδομένα θα πρέπει να είναι ακριβή στα εξής: i) στη μέτρηση, ii) στη συχνότητα και iii) στην ποιότητα. Οι μετρήσεις λαμβάνονται συνήθως μέσω αισθητήρων, οι οποίοι διασφαλίζουν την επαναληψιμότητα και την αξιοπιστία, και οι μετρήσεις θα πρέπει να συλλέγονται σε σχέση με την ίδια περίοδο, δηλαδή καθημερινά, ωριαία ή μηνιαία, κλπ.

Ημερομηνία

25 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία

Μετρήσεις