Μετρήσεις

6.Περιεχόμενο Αναφοράς

6.Περιεχόμενο Αναφοράς

Βασική παράμετρος της Αναφοράς είναι η χρονική περίοδος που λέγεται περίοδος βάσης, η οποία είναι σημαντική για τον προσδιορισμό βελτιώσεων προς την επίτευξη του ενεργειακού στόχου του Δημόσιου Φορέα/Οργανισμού. Συνήθως, η περίοδος βάσης 12 μηνών κρίνεται ως η πιο ικανοποιητική. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού πλαισίου, οι ΔΕΕ καταγράφονται και ελέγχονται για την ισχύ τους, σε σχέση με τα μοντέλα πρόβλεψης που έχουν αναπτυχθεί. Για να αξιολογηθεί η τάση των ενεργειακών επιδόσεων, οι ΔΕΕ θα πρέπει να ποσοτικοποιηθούν και να συγκριθούν με προηγούμενες αναφορές. Αυτό δίνει μια τάξη μεγέθους σχετικά με τις τάσεις των ΔΕΕ, όσον αφορά τη στόχευση του ειδικού στόχου που θέτει η στρατηγική για την διαχείριση ενέργειας του κάθε Δημόσιου Φορέα/Οργανισμού.

Κρίσιμοι επιμέρους παράμετροι αποτελούν η περίοδο βάσης και οι λόγοι του ορισμού της, οι τρόποι υπολογισμού και παρουσίασης των ΔΕΕ εντός της περιόδου βάσης και οι τάσεις των ΔΕΕ σε σχέση με τιμές ενεργειακών μοντέλων ή τιμών από διαφορετικές περιόδους αναφοράς.

Ημερομηνία

25 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία

Μετρήσεις