Μετρήσεις

7.Οργανωτική Δομή της Κτιριακής Υποδομής

7.Οργανωτική Δομή της Κτιριακής Υποδομής

Η οργανωτική δομή του φορέα θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τόσο στη συλλογή ενεργειακών δεδομένων μέσω προγράμματος μετρήσεων όσο και στους απαραίτητους υπολογισμούς και τη σύνταξη αναφορών όπως περιεγράφηκαν στις παραπάνω Συνιστώσες. Η δομή αυτή θα αντλεί στελέχη από την Τεχνική Υπηρεσία και την Οικονομική Διεύθυνση του Δημοσιών Φορέων/Οργανισμών, τα οποία εμπλέκονται στην καταγραφή και διαχείριση των ενεργειακών καταναλώσεων των κτιρίων. Η ένταξη Ενεργειακού Υπευθύνου Κτιρίων στην Οργανωτική Δομή ενός Δημόσιου Φορέα συμβάλλει στην αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση των κτιρίων και στον τεκμηριωμένο σχεδιασμό δράσεων συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των δημοσίων κτιρίων.

Ημερομηνία

25 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία

Μετρήσεις