Μετρήσεις

8.Ενεργειακή Επιθεώρηση / Πιστοποίηση

8.Ενεργειακή Επιθεώρηση / Πιστοποίηση

Ένας Δημόσιος Φορέας/Οργανισμός που επιθυμεί να αναβαθμίσει ενεργειακά τις κτιριακές του υποδομές πρέπει να έχει σαφή εικόνα της τρέχουσας κατάστασης, ώστε να μπορεί να προσδιορίσει ποιες επεμβάσεις χρειάζονται και να τις αξιολογήσει με βάση την επίδραση που θα έχουν, το ενεργειακό όφελος, την ευκολία υλοποίησης και το κόστος τους.

Ο πιο ασφαλής τρόπος αξιολόγησης είναι μέσα από τη διαδικασία μιας ενεργειακής επιθεώρησης στην οποία καταγράφονται αναλυτικά οι ενεργειακές καταναλώσεις μιας κτιριακής υποδομής και γίνεται καταμερισμός τους ανά χρήση και μορφή ενέργειας. Κάθε ενεργειακή επιθεώρηση περιλαμβάνει ξεχωριστό τμήμα όπου προτείνονται αυτές οι επεμβάσεις, αναφέρονται τα υπολογιζόμενα ενεργειακά οφέλη, γίνεται εκτίμηση του κόστους και παρουσιάζεται μια εκτίμηση της διάρκειας αποπληρωμής για την κάθε επέμβαση.  

Σε όλα τα κράτη μέλη έχει υιοθετηθεί ένα σύστημα έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για τις κτιριακές υποδομές του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα γίνεται εκτίμηση της ενεργειακής  κατάστασης της υποδομής βάσει κατάλληλων υπολογισμών . Αυτή η κατάσταση συγκρίνεται με τιμές από πρότυπα κτίρια και έτσι η κτιριακή υποδομή αντιστοιχίζεται σε κάποια ενεργειακή κατηγορία.

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι κάθε φορέας που επιθυμεί να αναβαθμίσει ενεργειακά την κτιριακή υποδομή του, χρειάζεται να έχει εκπονήσει ενεργειακές επιθεωρήσεις ή  να έχει εκδώσει τα αντίστοιχα ΠΕΑ.

Ημερομηνία

25 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία

Μετρήσεις