Μετρήσεις

9.Μετρήσεις Κατανάλωσης Ενέργειας

9.Μετρήσεις Κατανάλωσης Ενέργειας

Σκοπός των μετρήσεων είναι ο προσδιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας ανά χρήση και μορφή ενέργειας καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν την κατανάλωση αυτή.

Μετά την αναγνώριση των λειτουργιών του κτιρίου προσδιορίζονται οι βασικότεροι καταναλωτές ενέργειας (φωτισμός, κλιματισμός, θέρμανση, κίνηση. κλπ.). Επιλέγεται ο πιο αποδοτικός τρόπος μέτρησης ώστε τα αποτελέσματα να μπορούν να δώσουν ένα αξιόπιστο ενεργειακό ισοζύγιο που θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή της κάθε χρήσης στη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Αυτό μπορεί να γίνει με χρήση αναλυτών ενέργειας , στιγμιαίων μετρήσεων ή ακόμα κα με μόνιμους μετρητές εγκατεστημένους στους υποπίνακες διανομής της Η/Ε. Αντίστοιχα μπορεί να μετρηθούν οι καταναλώσεις καυσίμου, καθώς και χαρακτηριστικά του κτιρίου που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας και συνεπώς την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ανάλογα με το μετρούμενο μέγεθος και το ρυθμό μεταβολής καθορίζεται και ο τρόπος μέτρησης όσον αφορά τη διάρκεια, τα διαστήματα συλλογής τιμών, την απαιτούμενη ακρίβεια κλπ.

Σημαντικοί επιμέρους Παράμετροι που αφορούν τις μετρήσεις είναι τα σημεία που θα εκτελεστούν μετρήσεις Η/Ε, τα σημεία που θα εκτελεστούν μετρήσεις καυσίμου, τα σημεία που θα εκτελεστούν μετρήσεις Ηλιακής Ενέργειας και ο τρόπος διενέργειας των μετρήσεων (εξοπλισμός, περίοδος μέτρησης, συχνότητά συλλογής τιμών, κλπ.).

Ημερομηνία

25 Οκτωβρίου 2021

Κατηγορία

Μετρήσεις